Semalt hünärmeni, ugradylýan spamy we bot traffigini süzmek üçin amatly usullary hödürleýär

Google Analytics platformasyna girdiňiz we darodar.com sahypasyna, ugradyş hasabatyňyzda beýlekileri tutup bolmajakdygyna göz ýetirdiňiz. Ora-da başga bir tarapdan, utgaşdyrylan hereketde haýwanyň möwç urýandygyny gördüňiz.

Semalt” -yň müşderi üstünligi dolandyryjysy Oliwer King bu ýerde spamyň süzülmeginiň möhümdigini düşündirýär.

Analitik platformalaryňyzda iki görnüşli spam bar.

Ilki bilen, sahypaňyza girip bilmeýän botlar. Olara "arwah botlary" diýýärin. Bu botlar, e-poçta spamyndan, bellik spamyndan we ulagyňyzyň aýnasynyň aşagyndaky listowkalardan tapawutly damarda spamdyr.

Ikinjiden, sahypaňyza girýän botlar. Olary dürli maksatlary sebäpli synag spamyny döredýän "zombi botlary" diýip atlandyrýaryn.

Kim muny ýerine ýetirýär we näme üçin bolup geçýär?

Arwah botlary, bir topar adamyň öňünde durmak üçin diýen ýaly erkin çemeleşmäni ulanýan zatlar.

Zombi botlary ýeterlik däl ýa-da ýigrenji düzülen botlar. Şübhesiz botlar ajaýyp we webiň çarçuwasydyr.

Bu nähili işleýär

Botshli botlar üçin doly jogap ýok (Google-yň kömegi ýok bolsa), analitikleriňizi tertipleşdirmek üçin birnäçe zat edip bilersiňiz.

Bu mesele boýunça töwereginde gaty elhenç görkezmeler bar. Emläk boýunça ugrukdyrmakdan ýüz öwürmek, kanal spamyna şu aşakdakylary göz öňünde tutmaýar:

  • Bu hemme zady öz içine almaýar.
  • Diňe takyk däl.
  • Diňe sapary (ýok) / Utgaşdyryjy sapara geçirip biler.
  • Barlanylýan maglumatlar bilen ýalan pozitiwleri barlamaga mümkinçilik bermeýär.

Serwer tarapyndaky ýöriteleşdirilen üýtgeşmeleri teklip edýän köp sanly sebit bar (mysal üçin .htaccess üýtgeýjileri). Bu hem aýylganç pikir.

Netijede, "Kanal belli botlar we buglar" atly Google Analytics bellik gutusy arwah we zombi botlary bilen gapma-garşy däl.

Arwah salgylanmalary, synagda hiç haçan ýüze çykmadyk sessiýalardyr. Bot hiç haçan ulgamyňyzdan resminama soramady. Synag koduny özbaşdak UA kody bilen ýatyryp, Google Analytics platformasyna gönüden-göni ibermek üçin zerur maglumatlary ýaýratdy.

Zombie botlary size berlen alternatiwalara rugsat berýär, sebäbi olar sahypaňyza hakykatdanam girýärler we hödürleýärler. Serwer tarapyndaky meýilnamalara göz aýlamaly bolsaňyz, InMotion Hostingsolid tarapyndan bu görkezme maşklary. Ulgamyňyza päsgel bermek diňe bir analitikanyňyza arassalaýyş gatlagyny goşmak bilen çäklenmän, serweriňizdäki aktiwleri hem azaldar.

Haýwanlar başga bir tertip düzýänçä, bot hereketiniň köpüsini aldawly pozitiwleri ýazdyrman kanallary ýasaýarys.

mass gmail